Ägarskifte

Att sälja eller köpa ett företag är komplext vilket gör att det kan dra ut på tiden, ibland flera år. En vanlig förekommande anledning till att processen drar ut på tiden är att de faktiska förutsättningarna och förväntningarna hos säljare och köpare inte är helt tydliga. Förberedelser i god tid är därför helt avgörande för att nå bra resultat oavsett om du är säljare eller köpare.

Med rätt inledande förberedelser och planering kan du undvika att ägarskiftet drar ut på tiden eller måste göras i en allt för snabb takt med risk för felaktiga beslut. En klok säljare eller köpare lär sig vilka parametrar som styr möjligheten att nå fram till ett framgångsrikt ägarskifte. Först då kan man som säljare eller köpare göra relevanta åtgärder i god tid.

Vi har mycket lång erfarenhet av ägarskiften i ägarledda fåmansföretag. Vi kan ge råd i enskilda delar, eller ta ett helhetsansvar från inledande förberedelser till avtal och tillträde. Vår långa erfarenhet och kraften i vårt genomförande är din trygghet.För oss handlar ägarskiften inte enbart om kapital, det handlar också om de människor som är involverade och berörs på olika sätt. Vem du än anlitar för ditt ägarskifte så var noggrann med att undersöka vilken erfarenhet som finns hos rådgivaren. Har man drivit egna företag? Gjort egna ägarskiften? Arbetar man med affärsutveckling? Erfarenhet av finansiering?

FÖRETAGSKÖP

Köp av företag kan vara en snabb genväg till ökad tillväxt i ett befintligt företag eller ett alternativ till att starta ett första eget företag. I bästa fall bygger tanken på att köpa ett företag på en genomtänkt plan för hur man skall agera för att nå fram till ett framgångsrikt köp. För att skapa denna plan så finns det många frågor att ta ställning till. Här följer några;

• Stämmer ett köp med uppsatta mål och vision?
• Har jag de resurser som krävs: branschkunskap, ledning, personal, materiella och icke materiella tillgångar, affärsmodell mm?
• Hur påverkas redan befintlig verksamhet om sådan finns?
• Finns det förutsättningar i omvärlden som påverkar ett beslut tex förändringar i lagstiftning, infrastruktur mm
• Finns det alternativ till ett köp?
• Egen tid för genomförande?
• Hur hittar jag ett köpvärt företag?
• Kan ett köp ske på olika sätt?
• Hur beräknar jag värdet?
• Hur finansierar man ett köp?
• Har jag ekonomiska resurser för ett köp?

Ett väl genomtänkt företagsköp bygger på en noggrann analys av företagets ekonomiska och juridiska historia, ledning, nyckelpersoner, personal, administration, affärsmodell och utvecklingsmöjligheter. Ovanstående analys bygger naturligtvis på ett starkt intresse av det företag man analyserar men det gäller att inte vara allt för ”intresserad” eftersom man då kanske missar punkter som är avgörande för att köpet skall bli framgångsrikt.

Köp av företag kan i grunden göras på två sätt. Dessa är köp av andelar i aktiebolag eller köp av endast tillgångar i form av en så kallad inkråmsaffär. Köp av tillgångar kan vara aktuellt oavsett vilken bolagsform som säljaren bedriver sin verksamhet i idag. Grundförutsättningen vid alla företagsköp är att du som köpare har ett bolag (oftast ett aktiebolag). När det gäller köp av endast tillgångar (inkråm) så måste tillgångarna
köpas av ett bolag tex ett aktiebolag eller enskild firma.

Anacka erbjuder olika former av förvärvsanalyser.

FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Som säljare av ett företag, hela eller delar, finns det mycket att tänka på. Kanske är det ett uppbyggt ”livsverk”. Förberedelser och beslut kan baseras både på mjuka värden och ekonomiska fakta.

• Hur hittar du som säljare ”bästa köpare”?
• Skall försäljning ske till extern köpare eller inom familjen genom ett generationsskifte?
• När skall det ske?
• Hur stark är viljan att faktiskt sälja?
• Förberedelser avseende privat ekonomi.
• Egen tid för genomförande? Oftast tar det mycket längre tid än vad man kanske först tror.

Efter denna första genomgång så är det oftast dags att se vidare på bland annat följande delar:

• Värdering inklusive genomgång av ekonomi och viktiga avtal
• Tänkbara ”bästa köpare”
• Finansiering, som säljare måste även du tänka på denna del
• Flera ägare / olika syn på värde och timing?
• Nyckelpersoner
• Medarbetare
• Kunder
• Leverantörer
• Juridik

Vad gör ditt företag attraktivt för en köpare?

Här följer några viktiga delar:
• ”Ordning och reda” i alla delar av verksamheten
• God jämn ekonomi och ekonomisk utveckling
• Avkastning som kan matcha förvärvskostnader
• Långsiktigt hållbar affärsidé och affärsmodell
• Kompetent personal
• Ledning / ägare går att ersätta utan störningar personal och kunder
• Stabila och trovärdiga kunder
• Bra fördelning av kunder
• Låg risk i garantier och andra affärsavtal
• Värdefulla leverantörer
• Egna produkter
• Utvecklingsmöjligheter

NY DELÄGARE

Ett ägarskifte innebär naturligtvis inte alltid att hela företaget skall säljas. Processen för att nå målet liknar dock den som gäller vid köp eller försäljning av hela företaget.
Det finns dock viktiga skillnader som grundar sig på anledningen till att du som ägare vill se en eller flera nya delägare. Kanske handlar det om att ge en ny VD och/eller några nyckelpersoner en ägarroll för att stärka företagets utveckling och ge dessa personer del i en tillväxtresa.

Vi analyserar förutsättningarna och ger er konkreta förslag på genomförande. Vill ni gå vidare kan vi hjälpa er med delar eller helheten i genomförandet.

GENERATIONSSKIFTE

Ett generationsskifte är ett ägarskifte inom en familj. Nuvarande ägare överlåter sin andel i företaget till en eller flera barn. Nuvarande skatteregler underlättar idag denna process. Så långt är det enkelt. Svårigheterna med generationsskiften ligger oftast i att det är fler än ett barn i familjen. Alla är kanske inte intresserade eller kompetenta att ta över. Alla kan kanske inte finansiera ett köp av sin andel även om den är i sammanhanget lågt värderad. Alla är kanske inte överens om vilka roller man skall ha. Ibland finns partners till ägarens barn som har mycket synpunkter på genomförandet även om de i sak inte är involverade i ägarprocessen.

Vi ser på mjuka värden först. Vi ser på ekonomiska och praktiska förutsättningar därefter och ger er konkreta förslag på genomförande. Ni kan därefter välja om ni vill ha vårt stöd i själva genomförandet. Vill ni gå vidare kan vi hjälpa er med delar eller helheten.

VÄRDERING

Värdet på det företag som skall ägarskiftas, antingen det är aktier eller inkråm, avgörs naturligtvis i förhandlingen mellan köpare och säljare. Både säljare och köpare skall dock innan en förhandling skapa sig en uppfattning om hur man ser på värdet kopplat till olika varianter på genomförande.

Det finns inget pris som kan fastställas objektivt. Däremot finns det metoder som ger utgångspunkt för prisförhandling. Det finns två nyckelvärden som sammantaget ger en grund för ett värde på aktier eller inkråm.
Det första nyckelvärdet är Substansvärdet som speglar företagets tillgångar med avdrag för skulder plus övervärden på tillgångar med avdrag för skatt på övervärden.

Det andra nyckelvärdet är Avkastningsvärdet som ger en indikation på företagets goodwillvärde. Avkastningsvärdet beräknas på ett snitt av företagets vinster efter finansiella kostnader under 3-5 år. Den beräknade snittvinsten multipliceras därefter med en värdemultipel. Värdemultipelns storlek beror på vilken affärsmässig risk man bedömer att företaget har, stabilitet i avkastning och utveckling. Till detta kommer även en bedömning av företagets kreditvärdighet och möjligheterna för en köpare att erhålla en förvärvskredit.

En värdering går inte bara att basera på en enkel eller komplicerad matematisk formel. Alla ägarskiften är unika och det finns många både mjuka och hårda förutsättningar som leder fram till ett realistisk marknadsvärde.

Vår grund för att genomföra värderingar bygger på mycket lång erfarenhet av att genomföra ägarskiften i främst ägarledda företag.


Hans Gundmar

Tel: 0734-22 82 99

hans.gundmar@anacka.se