Värdering

Värdet på det företag som skall ägarskiftas, antingen det är aktier eller inkråm, avgörs naturligtvis i förhandlingen mellan köpare och säljare. Både säljare och köpare skall dock innan en förhandling skapa sig en uppfattning om hur man ser på värdet kopplat till olika varianter på genomförande.

Det finns inget pris som kan fastställas objektivt. Däremot finns det metoder som ger utgångspunkt för prisförhandling. Det finns två nyckelvärden som sammantaget ger en grund för ett värde på aktier eller inkråm.
Det första nyckelvärdet är Substansvärdet som speglar företagets tillgångar med avdrag för skulder plus övervärden på tillgångar med avdrag för skatt på övervärden.

Det andra nyckelvärdet är Avkastningsvärdet som ger en indikation på företagets goodwillvärde. Avkastningsvärdet beräknas på ett snitt av företagets vinster efter finansiella kostnader under 3-5 år. Den beräknade snittvinsten multipliceras därefter med en värdemultipel. Värdemultipelns storlek beror på vilken affärsmässig risk man bedömer att företaget har, stabilitet i avkastning och utveckling. Till detta kommer även en bedömning av företagets kreditvärdighet och möjligheterna för en köpare att erhålla en förvärvskredit.

En värdering går inte bara att basera på en enkel eller komplicerad matematisk formel. Alla ägarskiften är unika och det finns många både mjuka och hårda förutsättningar som leder fram till ett realistisk marknadsvärde.

Vår grund för att genomföra värderingar bygger på mycket lång erfarenhet av att genomföra ägarskiften i främst ägarledda företag.


Hans Gundmar

Tel: 0734-22 82 99

hans.gundmar@anacka.se