Företagsstyrning

Vi hjälper er att sätta relevanta strategiska mål och stöttar er operativt så att ni når resultat. Det är det vi kallar ”målstyrd affärsutveckling”.

Ägarskifte

Vi har lång erfarenhet av ägarskifte och kan ge råd i enskilda delar eller ta ett helhetsansvar från inledande förberedelser till avtal och tillträde.

Om oss

Hjärta, hjärna och lite jädrar anamma – det är Anacka!

 

Vårt driv och erfarenhet är vår spets.

Vi på Anacka erbjuder ägare, styrelse och företagsledning kvalificerade managementtjänster inom målstyrd affärsutveckling. Vi ser människan bakom, och anlitas ofta just för vår empatiska förmåga att förstå ägare och företags verkliga förutsättningar och behov. För att lyckas med lönsam tillväxt i ägarledda företag krävs att man kan hantera både hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa fokus och driv framåt. Sedan starten 2003 har Anacka hjälpt över hundra företag i olika branscher att utvecklas och skapa lönsamma affärer.

Företagsstyrning

Du driver. Men du skall styra också.

Det är många beslut i luften. Stora och små. Varje dag. Att vara företagsledare och entreprenör är inte en roll, det är många roller: VD, personalchef, ekonomichef, försäljningschef. Lägg till produkt- och produktionsexpert också, för det är inte ovanligt.

Vardagens alla planerade och oplanerade händelser innebär att mycket av den framåtsyftande processen får gå på lägre varv. Det finns heller ingen självklar person att delegera till eller bolla de stora frågorna med.

Du känner igen situationen. Det är din verklighet, din vardag.

Vi på Anacka jobbar tillsammans med så många företagsledare att vi sett mönstret tydligt och anpassat vår affärsmodell till det. Hela vårt fokus är att kugga in i din verksamhet på dina villkor och med de resurser du själv saknar. Dessutom har vi drivläge på våra kuggar som skapar kraft och tempo.

Inom affärsområdet Företagsstyrning erbjuder vi skräddarsydda tjänster som ökar företagets tillväxt och lönsamhet. En förutsättning för att kunna ge rätt råd för rätt beslut är att det finns relevanta ekonomiska underlag och insikter om de omvärldsfaktorer som kommer att påverka företagets utveckling. Vi hjälper er med att ta fram dessa beslutsunderlag och stöttar er sedan operativ så att ni når uppsatta affärsmål. Det är det vi kallar ”målstyrd affärsutveckling”

Våra medarbetare har specialistkunskap och stor erfarenhet inom följande områden

  • Affärsutveckling, strategisk och operativ nivå
  • Affärsanalys
  • Beslutstöd
  • Ekonomistyrning
  • Affärsjuridik

Vill du veta mer om hur vi kan öka tillväxt och lönsamhet i ditt företag? Kontakta då Andreas Molander.

Styrmöte

Välkommen till ditt eget möte!

Vi har en egen styrprocess som våra kunder gillar: Vi kallar det Styrmöte®. Du kan betrakta det som kombinerat styrelsemöte och ledningsgruppsmöte men mer tempo och inspiration. Normalt genomförs 4-6 styrmöten per år med de kunder som väljer arbetsformen.

På ett Styrmöte® är det vi på Anacka som håller i tömmarna och ansvarar för att en agenda med rätt prioriteringar och för att all formalia kring mötet uppfylls. På så sätt kan du själv fokusera på det som mötet skall avhandla istället för på mötesteknikaliteter.

Vi följer också upp beslutspunkterna och ger dig råd kring genomförandet. Precis som i alla andra situationer där vi har möjligheten och förtroendet att påverka så tar vi på Anacka fullt ansvar för de råd och anvisningar vi ger.

Logga in

Interim Management

När företaget har behov av affärskritisk nyckelkompetens till ledande positioner och chefsbefattningar.

Utmanande plötsliga förändringar och möjligheter är en naturlig och integrerad del av affärslivet. Det kan tex vara en marknadsförändring i form av ett nytt konkurrerande tjänste- eller produkterbjudande, ett behov av ett större omstruktureringsprojekt för att snabbt anpassa sig till omvärldsförändringar, snabb nedgång i försäljningen eller ett oväntat avhopp från en ledningsperson.

Ofta saknas, av en eller annan anledning, den nyckelperson som behövs för att hantera en sådan situation, temporärt eller permanent.

Det är här Anacka Interim Management kommer in.
Vi erbjuder våra tjänster till bolag som behöver lösa specifika organisatoriska förändringar eller affärsmässiga utmaningar. Ofta med mycket kort varsel. En exekutiv interim är ingen förvaltare som bara täcker upp för en tillfällig vakans.
Hen efterfrågas vid behov av större förändringar tex. turn-around, kraftig expansion eller betydande omställningsprogram. Det kan handla om att kliva in som temporär VD, finanschef, HR-chef, IT-chef, linjechef eller som kvalificerad specialist och projektledare. Vi hjälper även företag att rekrytera seniora och strategiska chefer med ett mera permanent perspektiv. Vår egen erfarenhet från näringslivet ger oss förutsättningarna att agera bollplank och stötta våra kunder genom hela processen i att tillsätta en ny chef. Från analys till matchning av rätt chef, utvärdering och uppföljning. Vårt nätverk med interima chefer kan ersätta, stötta eller coacha befintliga chefer på kort eller lång sikt, beroende på era behov samt skapa såväl omedelbara som långsiktigt hållbara resultat.

VD- och Ledningsutvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering av VD och bolagets strategiska chefer utgör grunden för en nyanserad och mångfacetterad bedömning av företags-ledningens potential till fortlöpande utveckling av bolagets resultat och konkurrenskraft.

Då ett behov av större snabb förändring identifieras, krävs det dock oftast en fördjupad utvärdering av företagsledningens möjlighet att bemästra situationen på ett tillfredställande sätt. Denna analys underlättas naturligtvis, om det fortlöpande tidigare genomförts utvärderingar av företagsledningen.

Anackas konsulter genomför tjänster inom fördjupad utvärdering, där vi gör en kartläggning av potential och personliga egenskaper, med fokus på ledarskapsförmågan relaterat till bolagets viktigaste utmaningar. Utmaningarna kan vara tex. i samband med förvärv och fusioner, vid organisations-förändringar eller inför implementering av ny strategi.
Styrkan i vårt erbjudande utgörs av att vi kombinerar hårda och mjuka variabler i vår utvärdering.

Filmer

Start

Vi erbjuder ägare, styrelse och företagsledning managementtjänster inom målstyrd företagsutveckling

Företagsstyrning

Vi hjälper er att sätta relevanta strategiska mål och stöttar er operativt så att ni når resultat. Det är det vi kallar ”målstyrd affärsutveckling”.

Ägarskifte

Vi har lång erfarenhet av ägarskifte och kan ge råd i enskilda delar eller ta ett helhetsansvar från inledande förberedelser till avtal och tillträde.

Häng med oss på Linkedin!

ANNETTE

ÖGREN

Tel: 0703-13 91 80

annette.ogren@anacka.se

ROBERT

CARLÉN

Tel: 0706 - 72 12 77

robert.carlen@anacka.se

ANDREAS

MOLANDER

Tel: 0768 – 14 71 47

andreas.molander@anacka.se

Samarbetspartner

StyrelseAkademien Västsverige

Vi är en stolt partner till StyrelseAkademien Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut med nära 7000 medlemmar runt om i landet varav 800 i Västsverige.

”Anacka medverkar sedan några år tillbaka i vårt styrelsearbete. Deras fokus på struktur, lönsamhet och strategiska tillväxtfrågor har satt en positiv prägel på hela företaget.

- Vd, inom bygg och fastighetsbranschen

"Jag hoppas att jag snart ska göra ett nytt förvärv och kommer då självklart anlita Anacka igen.”

- Vd, företagsägare och entreprenör

"Anacka har varit en viktig samarbetspartner i vår utveckling och på vår tillväxtresa.”

- Företagsledare, entreprenörsföretag specialiserat på putsning och murning

"Jag kan varmt rekommendera Anacka till alla företagsledare med ambitionen att utveckla sitt företag. Anacka gör stor skillnad”

- Vd, företag inom försäkringsbranschen

Våra Kunder

”Jag har anlitat Anacka sedan 2010 och vill påstå att vi aldrig kommit dit vi är i dag utan den hjälp vi fått med struktur, expansion och varumärkesbyggande. Personligen har jag haft stor nytta av Robert Carléns djupa kunskap och långa erfarenhet inom affärsutveckling. Jag har även vid flera tillfällen fått möjlighet att få hjälp av Annette Ögrens specialistkunskap.

Jag kan varmt rekommendera Anacka till alla företagsledare med ambitionen att utveckla sitt företag. Anacka gör stor skillnad”

- Vd, företag inom försäkringsbranschen

”Anacka medverkar sedan några år tillbaka i vårt styrelsearbete. Deras fokus på struktur, lönsamhet och strategiska tillväxtfrågor har satt en positiv prägel på hela företaget.

Nu arbetar vi alla tillsammans framåt med rätt frågor på agendan. Vi står starkare och är mer fokuserade och kommer kunna möta oförutsägbara händelser på ett betydligt bättre sätt än tidigare.”

- Vd, inom bygg och fastighetsbranschen

”När jag skulle göra mitt första egna företagsförvärv insåg jag snabbt att det krävdes specialistkompetens inom en rad olika områden som jag själv inte hade. För att känna mig trygg bestämde jag mig för att anlitade en extern konsult. Valet föll då på Företagsstyrning Väst som snabbt tog ett helhetsansvar från inledande förberedelser, förhandling, avtal och ända till själva tillträdet. Mitt samarbete med Anacka har löpt på sedan dess, främst handlar det om olika insatser för ökad tillväxt och lönsamhet i flera av mina bolag.

Jag hoppas att jag snart ska göra ett nytt förvärv och kommer då självklart anlita Anacka igen.”

- Vd, företagsägare och entreprenör

”Vi har använt Anacka för internutbildningar som moderatorer i en förvärvsprocess och dessutom för ett pågående styrelseuppdrag och är mycket nöjda med samarbetet.

Anacka har varit en viktig samarbetspartner i vår utveckling och på vår tillväxtresa.”

- Företagsledare, entreprenörsföretag specialiserat på putsning och murning

Filmer

Anacka Ekonomi

 

Vi är din nya ekonomiavdelning.

Vi är inte bara en redovisningsbyrå, utan vi är din ekonomiavdelning. Vi hanterar allting som har med ditt bolags ekonomi att göra, så som löpande bokföring, månadsrapporter, lön och bokslut. Som din ekonomiavdelning vill vi vara delaktiga i budget och prognosarbetet och vi gillar att utmana och att komma med förslag, inspel och idéer. Vi vill främst vara en disskussionspartner när det gäller att utveckla ditt bolags affärer genom att bidra med bra analyser och leverans av beslutsunderlag med hög kvalité.

Vi arbetar också aktivt tillsammans med ägare, styrelse och VD och är ofta anlitade att vara föredragande på styrelsemöten.

Vi gillar digitalisering och arbetar aktivt tillsammans med våra kunder för att hitta nya effektiva lösningar och har erfarenhet från många olika affärssystem.

Välkommen att kontakta oss!

Ägarskifte

Att sälja eller köpa ett företag är komplext vilket gör att det kan dra ut på tiden, ibland flera år. En vanlig förekommande anledning till att processen drar ut på tiden är att de faktiska förutsättningarna och förväntningarna hos säljare och köpare inte är helt tydliga. Förberedelser i god tid är därför helt avgörande för att nå bra resultat oavsett om du är säljare eller köpare.

Med rätt inledande förberedelser och planering kan du undvika att ägarskiftet drar ut på tiden eller måste göras i en allt för snabb takt med risk för felaktiga beslut. En klok säljare eller köpare lär sig vilka parametrar som styr möjligheten att nå fram till ett framgångsrikt ägarskifte. Först då kan man som säljare eller köpare göra relevanta åtgärder i god tid.

Vi har mycket lång erfarenhet av ägarskiften i ägarledda fåmansföretag. Vi kan ge råd i enskilda delar, eller ta ett helhetsansvar från inledande förberedelser till avtal och tillträde. Vår långa erfarenhet och kraften i vårt genomförande är din trygghet.För oss handlar ägarskiften inte enbart om kapital, det handlar också om de människor som är involverade och berörs på olika sätt. Vem du än anlitar för ditt ägarskifte så var noggrann med att undersöka vilken erfarenhet som finns hos rådgivaren. Har man drivit egna företag? Gjort egna ägarskiften? Arbetar man med affärsutveckling? Erfarenhet av finansiering?

FÖRETAGSKÖP

Köp av företag kan vara en snabb genväg till ökad tillväxt i ett befintligt företag eller ett alternativ till att starta ett första eget företag. I bästa fall bygger tanken på att köpa ett företag på en genomtänkt plan för hur man skall agera för att nå fram till ett framgångsrikt köp. För att skapa denna plan så finns det många frågor att ta ställning till. Här följer några;

• Stämmer ett köp med uppsatta mål och vision?
• Har jag de resurser som krävs: branschkunskap, ledning, personal, materiella och icke materiella tillgångar, affärsmodell mm?
• Hur påverkas redan befintlig verksamhet om sådan finns?
• Finns det förutsättningar i omvärlden som påverkar ett beslut tex förändringar i lagstiftning, infrastruktur mm
• Finns det alternativ till ett köp?
• Egen tid för genomförande?
• Hur hittar jag ett köpvärt företag?
• Kan ett köp ske på olika sätt?
• Hur beräknar jag värdet?
• Hur finansierar man ett köp?
• Har jag ekonomiska resurser för ett köp?

Ett väl genomtänkt företagsköp bygger på en noggrann analys av företagets ekonomiska och juridiska historia, ledning, nyckelpersoner, personal, administration, affärsmodell och utvecklingsmöjligheter. Ovanstående analys bygger naturligtvis på ett starkt intresse av det företag man analyserar men det gäller att inte vara allt för ”intresserad” eftersom man då kanske missar punkter som är avgörande för att köpet skall bli framgångsrikt.

Köp av företag kan i grunden göras på två sätt. Dessa är köp av andelar i aktiebolag eller köp av endast tillgångar i form av en så kallad inkråmsaffär. Köp av tillgångar kan vara aktuellt oavsett vilken bolagsform som säljaren bedriver sin verksamhet i idag. Grundförutsättningen vid alla företagsköp är att du som köpare har ett bolag (oftast ett aktiebolag). När det gäller köp av endast tillgångar (inkråm) så måste tillgångarna
köpas av ett bolag tex ett aktiebolag eller enskild firma.

Anacka erbjuder olika former av förvärvsanalyser.

FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Som säljare av ett företag, hela eller delar, finns det mycket att tänka på. Kanske är det ett uppbyggt ”livsverk”. Förberedelser och beslut kan baseras både på mjuka värden och ekonomiska fakta.

• Hur hittar du som säljare ”bästa köpare”?
• Skall försäljning ske till extern köpare eller inom familjen genom ett generationsskifte?
• När skall det ske?
• Hur stark är viljan att faktiskt sälja?
• Förberedelser avseende privat ekonomi.
• Egen tid för genomförande? Oftast tar det mycket längre tid än vad man kanske först tror.

Efter denna första genomgång så är det oftast dags att se vidare på bland annat följande delar:

• Värdering inklusive genomgång av ekonomi och viktiga avtal
• Tänkbara ”bästa köpare”
• Finansiering, som säljare måste även du tänka på denna del
• Flera ägare / olika syn på värde och timing?
• Nyckelpersoner
• Medarbetare
• Kunder
• Leverantörer
• Juridik

Vad gör ditt företag attraktivt för en köpare?

Här följer några viktiga delar:
• ”Ordning och reda” i alla delar av verksamheten
• God jämn ekonomi och ekonomisk utveckling
• Avkastning som kan matcha förvärvskostnader
• Långsiktigt hållbar affärsidé och affärsmodell
• Kompetent personal
• Ledning / ägare går att ersätta utan störningar personal och kunder
• Stabila och trovärdiga kunder
• Bra fördelning av kunder
• Låg risk i garantier och andra affärsavtal
• Värdefulla leverantörer
• Egna produkter
• Utvecklingsmöjligheter

NY DELÄGARE

Ett ägarskifte innebär naturligtvis inte alltid att hela företaget skall säljas. Processen för att nå målet liknar dock den som gäller vid köp eller försäljning av hela företaget.
Det finns dock viktiga skillnader som grundar sig på anledningen till att du som ägare vill se en eller flera nya delägare. Kanske handlar det om att ge en ny VD och/eller några nyckelpersoner en ägarroll för att stärka företagets utveckling och ge dessa personer del i en tillväxtresa.

Vi analyserar förutsättningarna och ger er konkreta förslag på genomförande. Vill ni gå vidare kan vi hjälpa er med delar eller helheten i genomförandet.

GENERATIONSSKIFTE

Ett generationsskifte är ett ägarskifte inom en familj. Nuvarande ägare överlåter sin andel i företaget till en eller flera barn. Nuvarande skatteregler underlättar idag denna process. Så långt är det enkelt. Svårigheterna med generationsskiften ligger oftast i att det är fler än ett barn i familjen. Alla är kanske inte intresserade eller kompetenta att ta över. Alla kan kanske inte finansiera ett köp av sin andel även om den är i sammanhanget lågt värderad. Alla är kanske inte överens om vilka roller man skall ha. Ibland finns partners till ägarens barn som har mycket synpunkter på genomförandet även om de i sak inte är involverade i ägarprocessen.

Vi ser på mjuka värden först. Vi ser på ekonomiska och praktiska förutsättningar därefter och ger er konkreta förslag på genomförande. Ni kan därefter välja om ni vill ha vårt stöd i själva genomförandet. Vill ni gå vidare kan vi hjälpa er med delar eller helheten.

VÄRDERING

Värdet på det företag som skall ägarskiftas, antingen det är aktier eller inkråm, avgörs naturligtvis i förhandlingen mellan köpare och säljare. Både säljare och köpare skall dock innan en förhandling skapa sig en uppfattning om hur man ser på värdet kopplat till olika varianter på genomförande.

Det finns inget pris som kan fastställas objektivt. Däremot finns det metoder som ger utgångspunkt för prisförhandling. Det finns två nyckelvärden som sammantaget ger en grund för ett värde på aktier eller inkråm.
Det första nyckelvärdet är Substansvärdet som speglar företagets tillgångar med avdrag för skulder plus övervärden på tillgångar med avdrag för skatt på övervärden.

Det andra nyckelvärdet är Avkastningsvärdet som ger en indikation på företagets goodwillvärde. Avkastningsvärdet beräknas på ett snitt av företagets vinster efter finansiella kostnader under 3-5 år. Den beräknade snittvinsten multipliceras därefter med en värdemultipel. Värdemultipelns storlek beror på vilken affärsmässig risk man bedömer att företaget har, stabilitet i avkastning och utveckling. Till detta kommer även en bedömning av företagets kreditvärdighet och möjligheterna för en köpare att erhålla en förvärvskredit.

En värdering går inte bara att basera på en enkel eller komplicerad matematisk formel. Alla ägarskiften är unika och det finns många både mjuka och hårda förutsättningar som leder fram till ett realistisk marknadsvärde.

Vår grund för att genomföra värderingar bygger på mycket lång erfarenhet av att genomföra ägarskiften i främst ägarledda företag.

Aktuellt

För nyheter och inlägg följ oss på Facebook och LinkedIn

2018-06-14

Facebook >> LinkedIn >> Läs mer

Företagsstyrning Väst byter namn till Anacka.

2017-09-13

Sedan starten 2003 har Företagsstyrning Väst erbjudit kvalificerade managementtjänster till ägare, styrelse och företagsledning som vill skapa lönsam tillväxt. Efterfrågan på våra tjänster har ökat markant med tiden, vilket vi… Läs mer

Företagsstyrning rekryterar specialist inom Ägarskifte.

2017-05-25

I samband med att 40-talisterna i ägarledda företag går i pension i en allt snabbare takt har vi märkt av en ökad efterfrågan på våra tjänster inom ägarskifte. Vi är… Läs mer

Arkiv

Det finns inget i arkivet än.

Kontakt

 

 

Annette Ögren

Annette har lång erfarenhet av styrelsearbete i ett flertal bolag och branscher och är en av företagets grundare. Hon anlitas regelbundet i ägarskiftesprocesser, omstruktureringar samt externa förvärv och avyttringar. Annette engageras också i olika utbildningssammanhang, bland annat av Handelskammaren för deras VD- och styrelseutbildningar. Annette är diplomerad Företagskonsult och utbildad i ekonomi vid Borås Högskola.

annette.ogren@anacka.se

0703-13 91 80

 

Robert Carlén

Robert är en av grundarna av bolaget och har sedan starten 2003 fokuserat på styrelsearbete hos våra kunder. Han har samlat på sig en ovärderlig erfarenhet och kunskap om hur man skapar tillväxt i ägarledda bolag. En av Roberts unika egenskaper är hans förmåga att hantera hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa drivet framåt. Robert har läst företagsekonomi och juridik vid Lunds Universitet, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

robert.carlen@anacka.se

0706 - 72 12 77

 

Andreas Molander

Andreas har mer än 12 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har engagemang både som ledamot och styrelseordförande i fler av bolagets kunder. Andreas anlitas ofta i olika ägarskiftesprocesser, omstruktureringar samt externa förvärv och avyttringar Sedan 2016 är Andreas vårt företags Vd. Andreas har en kandidatexamen inom företagsekonomi från Växjö universitet.

andreas.molander@anacka.se

0768 - 14 71 47

 

Camilla Hallman

Camilla arbetar som administratör med löpande uppdrag inom bokföring, avtalsfakturering, fakturering och avstämningar samt månadsbokslut. Camilla anlitas också av våra kunder inom området personal och arbetsrätt. Camilla har läst ekonomi vid Högskolan Väst.

camilla.hallman@anacka.se

0522-164 50

 

Karina Knutsson

Karina arbetar som redovisningsekonom med löpande bokföring, avstämningar, bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt avrapportering. Karina har läst ekonomi på Högskolan Väst.

karina.knutsson@anacka.se

0522-164 50

 

Monika Skoogh

Monika har mer än 10 års erfarenhet som Ekonomiansvarig/Controller. Hon arbetar främst med att stödja affärsansvariga i sitt dagliga arbete med ekonomiuppföljning och analyser samt att arbeta fram års-kvartals- och månadsbokslut. Monika har också erfarenhet från Due Diligence processer där hon rådgivit och supportat vid ett antal större och mindre förvärv. Monika har läst redovisning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

monika.skoogh@anacka.se

0522-164 50

 

Elin Ljunggren

Elin arbetar främst med ekonomistyrning i form av budget- och prognosarbete samt uppföljning av nyckeltal och analyser. Elin bistår även kunder med omvärldsbevakning och affärsrådgivning. Elin har kunskap och erfarenhet av värdering av mindre- och medelstora företag. Elin har en kandidatexamen i Företagsekonomi med analytisk inriktning från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

elin.ljunggren@anacka.se

0702 820 562

 

 

Seniora rådgivare

 

 

Staffan Melin

Staffan anlitas som senior rådgivare inom områden som affärsutveckling och strategirealisering samt inom organisationsutveckling med målet att hitta den utformning som bäst matchar nuvarande affärsbehov. Han genomför också uppdrag inom Chefsrekrytering och Headhunting till exekutiva tjänster. Staffan har innehaft flera VD-tjänster, både som anställd och inhyrd VD samt i bolag där han själv varit huvudägare. Staffan har en kandidatexamen i beteendevetenskap från Lunds Universitet och en civilingenjörsexamen från CTH

staffan.melin@nischexecutive.se

070-689 46 24

 

Hans Gundmar

Hans har lång erfarenhet av att driva företag i olika branscher. Sedan 2002 är han främst arbetat som rådgivare inom affärsutveckling och ägarskiftesprocesser. Hans har en ekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och högskoleutbildning från Kairos Future i Stockholm.

hans.gundmar@anacka.se

0734 - 22 82 99

 

 

Göteborg

World Trade Center

Mässans gata 10, våning 7

412 51 Göteborg

Tel. 0312-264 50

Uddevalla

Enekasvägen 4 451 55 Uddevalla

Tel. 0522-164 50

Grundsund

Östra Kajen

451 79 Grundsund

Tel. 0522-164 50