Styrelsearbete

Definitionen av ett styrelseproffs är enligt Styrelseakademien att ha minst 3 styrelseuppdrag i bolag där man själv inte är ägare eller närstående inte har ägarintressen. Styrelseakademien uppskattar antalet styrelseproffs i Sverige till ca 1 000 stycken 2018. I Anacka arbetar 3 stycken av dessa, rätt kul tycker vi! Vi har genom åren således arbetat upp lång erfarenhet och en bred kompetens inom området och vi brinner verkligen för att fler små och medelstora företag ska arbeta med aktivt styrelsearbete.

Vi har en tydlig process som vi arbetar efter och som vi kortfattat beskriver i punktform nedan.

I punktform;

  • Ägardirektiv
  • Förstå vad som driver affären
  • Genomtänkt dagordning
  • Protokoll med väl markerade beslut respektive uppföljningspunkter
  • Beslutsförhet
  • Uppföljning
  • Tight dialog och bra rapportering
  • Beakta även de mjuka frågorna

Mer utförligt fungerar processen som så att vi ser ägardirektivet som styrelsearbetets karta – styrelsens syfte är att skapa ägarvärde och ta beslut utefter ägarnas önskan – det är ägarnas önskan som ska uppfyllas inte de enskilda ledamöternas.

Utifrån ett kommunicerat ägardirektiv följer styrelsemöten som bör kännetecknas av beslutsförhet. Vi på är med och tar besluten samt tar ansvar för dess uppfyllnad, vilket är stor skillnad gentemot rådgivning.
Bolag befinner sig i olika skeden där gas och broms måste samspela för att långsiktigt lyckas med en lönsam tillväxt, marknadsfokus, en god organisation med bra värdegrund mm. De hårda och mjuka frågorna behöver samspela. Förståelse för affären, uppföljning av beslut, löpande korrekt rapportering samt dialog med VD är några andra väsentliga faktorer för ett bra styrelsearbete. En temapunkt på varje möte förordas – dessa bör förändras utefter bolagets situation då strategierna får kortare och kortare horisont – därav behövs ett aktivt strategiskt styrelsearbete!


Andreas Molander

Tel: 0768 – 14 71 47

andreas.molander@anacka.se