Interim Management

När företaget har behov av affärskritisk nyckelkompetens till ledande positioner och chefsbefattningar.

Utmanande plötsliga förändringar och möjligheter är en naturlig och integrerad del av affärslivet. Det kan tex vara en marknadsförändring i form av ett nytt konkurrerande tjänste- eller produkterbjudande, ett behov av ett större omstruktureringsprojekt för att snabbt anpassa sig till omvärldsförändringar, snabb nedgång i försäljningen eller ett oväntat avhopp från en ledningsperson.

Ofta saknas, av en eller annan anledning, den nyckelperson som behövs för att hantera en sådan situation, temporärt eller permanent.

Det är här Anacka Interim Management kommer in.
Vi erbjuder våra tjänster till bolag som behöver lösa specifika organisatoriska förändringar eller affärsmässiga utmaningar. Ofta med mycket kort varsel. En exekutiv interim är ingen förvaltare som bara täcker upp för en tillfällig vakans.
Hen efterfrågas vid behov av större förändringar tex. turn-around, kraftig expansion eller betydande omställningsprogram. Det kan handla om att kliva in som temporär VD, finanschef, HR-chef, IT-chef, linjechef eller som kvalificerad specialist och projektledare. Vi hjälper även företag att rekrytera seniora och strategiska chefer med ett mera permanent perspektiv. Vår egen erfarenhet från näringslivet ger oss förutsättningarna att agera bollplank och stötta våra kunder genom hela processen i att tillsätta en ny chef. Från analys till matchning av rätt chef, utvärdering och uppföljning. Vårt nätverk med interima chefer kan ersätta, stötta eller coacha befintliga chefer på kort eller lång sikt, beroende på era behov samt skapa såväl omedelbara som långsiktigt hållbara resultat.

VD- och Ledningsutvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering av VD och bolagets strategiska chefer utgör grunden för en nyanserad och mångfacetterad bedömning av företags-ledningens potential till fortlöpande utveckling av bolagets resultat och konkurrenskraft.

Då ett behov av större snabb förändring identifieras, krävs det dock oftast en fördjupad utvärdering av företagsledningens möjlighet att bemästra situationen på ett tillfredställande sätt. Denna analys underlättas naturligtvis, om det fortlöpande tidigare genomförts utvärderingar av företagsledningen.

Anackas konsulter genomför tjänster inom fördjupad utvärdering, där vi gör en kartläggning av potential och personliga egenskaper, med fokus på ledarskapsförmågan relaterat till bolagets viktigaste utmaningar. Utmaningarna kan vara tex. i samband med förvärv och fusioner, vid organisations-förändringar eller inför implementering av ny strategi.
Styrkan i vårt erbjudande utgörs av att vi kombinerar hårda och mjuka variabler i vår utvärdering.


Staffan Melin

Tel: 070-689 46 24

staffan.melin@nischexecutive.se